Artikel 1

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopoffertes van Tabby Tijger aan de koper en op alle verkoopovereenkomsten tussen Tabby Tijger en de koper.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden primeren op de voorwaarden die van de koper of een derde uitgaan. Opdat ze aan Tabby Tijger tegenstelbaar zouden zijn, moeten alle andere voorwaarden dan deze algemene verkoopsvoorwaarden, evenals alle afwijkingen op deze algemene verkoopsvoorwaarden door Tabby Tijger schriftelijk bevestigd worden.

Artikel 2

De offertes van Tabby Tijger, evenals de door haar verstrekte gegevens gelden slechts ten titel van inlichting en binden Tabby Tijger niet. Elk order van de koper bindt de koper, doch Tabby Tijger zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging via email van deze order door Tabby Tijger. Eventuele aanmerkingen in deze orderbevestiging dienen schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen 8 dagen na de orderbevestiging.

Artikel 3

Tabby Tijger heeft het recht haar verbintenissen onder de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de koper te ontbinden, o.a. in de volgende gevallen:

  • wanprestatie of wanbetaling van de koper
  • ontbinding of vereffening van de koper of indien de koper zijn beroepsactiviteiten staakt
  • faillissement, gerechtelijk concordaat of wankelen van het krediet van de koper

In geval van ontbinding dient de koper de eventueel reeds in zijn bezit zijnde goederen van Tabby Tijger onmiddellijk in goede staat terug aan Tabby Tijger over te maken.

Eveneens heeft Tabby Tijger, in geval van ontbinding ten laste van de koper, van rechtswege, boven de eventuele reeds betaalde hoofdsom en boven de teruggave, recht op een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het saldo van de hoofdsom of op een hogere schadevergoeding voor zover deze hogere schade bewezen wordt door Tabby Tijger.

Artikel 4

Vanaf het tijdstip van de orderbevestiging tot op de dag der volledige betaling door de koper is Tabby Tijger gerechtigd elke reële verhoging van kostenfactoren in de overeengekomen prijs door te rekenen, ook al was de kostenverhoging voorzienbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Alle facturen zijn betaalbaar door Tabby Tijger aangeduide bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door het indienen van enige klacht of rechtsvordering betreffende de verkochte goederen. In geval van niet-betaling op vervaldag zullen op het volledige factuurbedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, tot op de dag van volledige betaling, verwijlintresten verschuldigd zijn van 12% per jaar. Bovendien zal het factuurbedrag zonder ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd worden met 2% als schadevergoeding. Bij een schriftelijke aanmaning per aangetekend schrijven wordt het factuurbedrag met een bijkomende administratieve verwerkingskost van EUR 25,00 verhoogd.

Tabby Tijger is bij wanbetaling gerechtigd zonder ingebrekestelling alle leveringen aan de koper op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen. Tabby Tijger blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de koper de volledige prijs nog niet heeft betaald.

Artikel 5

De overeengekomen leveringsdatum is indicatief en bindt Tabby Tijger niet.Standaard verwerkingstermijn bedraagt 7 to 10 dagen.

Artikel 6

Klachten betreffende non-conformiteit en/of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te worden gemeld op de zetel van Tabby Tijger.

Voor verborgen gebreken op het ogenblik van de levering dient binnen 8 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek op dezelfde wijze te worden gereageerd en zeker binnen 6 maanden na levering.

Klachten en aanmeldingen aangaande facturatie dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te worden bekendgemaakt op de zetel van Tabby Tijger. Ontvangst van de factuur wordt geacht te geschieden bij levering van de goederen en eveneens via digitale weg (email of online).

Artikel 7

Enkel schriftelijk door Tabby Tijger gegeven adviezen en waarborgen zijn tegenstelbaar aan Tabby Tijger. Elke aansprakelijkheid voor tekortkomingen en elke garantieplicht van Tabby Tijger vervallen indien de gebruiksaanwijzing niet werd gevolgd, indien de verkochte goederen werden gewijzigd door de koper of onoordeelkundig werden behandeld.

Elke tekortkoming van Tabby Tijger wordt in natura hersteld, dat betekent vervanging van geleverde goederen of onderdelen zonder supplementaire schadevergoeding ten laste van Tabby Tijger.

Gezien de aard van de speeltjes bestaat er enkel garantie op de kattenhengels.

Deze garantie vervalt indien er aan de hengel ondeugdelijke wijzigingen of reparaties zijn aangebracht of wanneer het product anders dan voor normaal gebruik is aangewend. Ook indien het duidelijk is dat katten de hengel hebben bewerkt (bijtsporen, enz…).”

Artikel 8

Tabby Tijger zal in geval van overmacht, telkens voor zover de oorzaak niet uitsluitend afhankelijk is van de wil van Tabby Tijger, steeds het recht hebben om haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij de koop van rechtswege te ontbinden indien de overmacht meer dan 6 maanden duurt zonder enige schadevergoeding in hoofde van Tabby Tijger.

Artikel 9

In geval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe de algemene en eventuele bijzondere verkoopsvoorwaarden overeengekomen met Tabby Tijger aan zijn eigen koper tegenstelbaar te maken. De koper vrijwaart Tabby Tijger voor aanspraken van derden die de koper zelf niet tegen Tabby Tijger zou kunnen laten gelden.

Artikel 10

In alle geschillen tussen Tabby Tijger en de koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen. Tabby Tijger behoudt zich het recht voor om de koper te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.